Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

જો યુનીવર્સીટી રજા જાહેર કરે તો પણ પરીક્ષા શરૂ રહેશે. જેની ખાસ નોંધ લેવી.

આ પરીક્ષા આપવી ફરજીયાત છે. જે પરીક્ષાર્થી ગેરહાજર રહેશે તેમને યુનીવર્સીટીના પરિણામમાં પણ એ.ટી.કે.ટી. દર્શાવવામાં આવશે.