Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતા પહેલા અગત્યની સૂચનનો તથા માર્ગદર્શન વાંચશો.

 

 1. નમો ઈ-ટેબના ઓનલાઇન પોર્ટલ ફોર્મ ભરવા માટે આપની પાસે અગાઉ ભરેલ ફી પહોંચ તથા છેલ્લે આપેલ પરીક્ષાનું પરિણામ સાથે હોવું ફરજીયાત છે. 
 2. ફી ડેબીટ કાર્ડ/એ.ટી.એમ.કાર્ડ/ક્રેડીટ કાર્ડ/નેટ બેન્કિંગ /યુ.પી.આઇ. થી ભરી શકાશે.
 3. સૌથી પહેલા એન્ટીરેગીંગનું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. જેનું બટન પેજ પર તમને જોવા મળશે.
 4. ત્યારબાદ એસ.બી.આઇ. કલેક્ટમાં ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહેશે.
 5. ઓનલાઇન પે -બટન પર કિલક કર્યા બાદ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઈટ  પર મોકલવામાં આવશે.
 6. જ્યાં તમારે પ્રથમ "ગુજરાત" પસંદ કરવું.
 7. ત્યાર બાદ "Educational Institute" પસંદ કરવું.
 8. ત્યાર બાદ "PRINCIPAL SAMALDAS ARTS COLLEGE" પસંદ કરવું.
 9. આ પછી તમને "Student Id" એન્ટર કરવાનું રહેશે.
 10. ત્યાબાદ "TABLET DEPOSIT" પસંદ કરી ફી પહોચમાં આપના ફોટા નીચે દર્શાવેલ STUDENT ID આપવું.
 11. જરૂરી માહિતી પૂરી પાડ્યા બાદ ફી ચૂકવીને સ્ક્રીન આવેલ રસીદની ૨ નકલમાં પ્રિન્ટ મેળવી લેવી અને કાર્યાલયના દિવસ ૨ માં કોલેજ ખાતે વેરીફીકેશન કરાવી લેવાનું રહેશે.
 12. નમો-ઈ ટેબના ફોર્મની પ્રિન્ટ સાથે ઓનલાઇન ફી ની નકલ,પ્રથમ સત્ર ફી પહોંચની નકલ, આધાર કાર્ડની નકલ, ધોરણ ૧૨ માર્કશીટની નકલ, એન્ટીરેગીંગ ફોર્મ જોડીને વિદ્યાર્થી શાખામાં ફરજીયાત જમા કરાવવાનું રહેશે. જે વિદ્યાર્થી ફોર્મ જમા નહિ કરાવે તેમનું ટેબલેટ રજીસ્ટ્રેશન થઇ શકશે નહિ.જેની ખાસ નોંધ લેવી.
 13. ટેબલેટની ગેરંટી/વોરંટીની કોઈપણ જાબદારી સંસ્થાની રહેશે નહિ.

 

નમો-ઈટેબ ના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા અહિયાં કિલક કરો