Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતા પહેલા અગત્યની સૂચનનો તથા માર્ગદર્શન વાંચશો.

  1. ઓનલાઇન પોર્ટલ ફોર્મ ભરવા માટે આપની પાસે અગાઉ ભરેલ ફી પહોંચ તથા છેલ્લે આપેલ પરીક્ષાનું પરિણામ અથવા પરિણામ ન હોય તો હોલટીકીટ સાથે રાખવી જરૂરી છે.
  2. ફી ડેબીટ કાર્ડ/એ.ટી.એમ.કાર્ડ/ક્રેડીટ કાર્ડ/નેટ બેન્કિંગ થી ભરી શકાશે.
  3. ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યા બાદ "પે ફીઝ" ના બટન પર કિલક કરવું.
  4. તમને કિલક કર્યા બાદ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઈટ  પર મોકલવામાં આવશે.
  5. જ્યાં તમારે પ્રથમ "ગુજરાત" પસંદ કરવું.
  6. ત્યાર બાદ "Educational Institute" પસંદ કરવું.
  7. ત્યાર બાદ "PRINCIPAL SAMALDAS ARTS COLLEGE" પસંદ કરવું.
  8. આ પછી તમને "Student Id" એન્ટર કરવાનું રહેશે.
  9. જરૂરી માહિતી પૂરી પાડ્યા બાદ ફી ચૂકવીને સ્ક્રીન આવેલ રસીદની ૨ નકલમાં પ્રિન્ટ મેળવી લેવી અને કાર્યાલયના દિવસ ૨ માં કોલેજ ખાતે વેરીફીકેશન કરાવી લેવાનું રહેશે.

 

Click Here To Apply Online